kontakt
Warsztaty Wyobrani
tel. 61 824 33 76
warsztaty@warsztatywyobrazni.com.pl
wicej>>
kontakt
Logowanie›› Rejestracja››
Noworoczna wyprzeda

Do koca stycznia -25% na wszystkie obrazy 

wiecej>>
Black Weekend w galerii WW

 -20% na wszystkie obrazy w dniach 24-26.XI.2017

wiecej>>
Twj koszyk jest pusty

Regulamin

Informacje oglne

Sklep internetowy dziaajcy pod adresem www.warsztatywyobrazni.com.pl prowadzony jest przez Aleksandr Zapart, prowadzc dziaalno gospodarcz pod firm "Warsztaty Wyobrani", numer zawiadczenia 54961/2007, z siedzib w Poznaniu przy ul. Serbska 9, NIP: 972-027-73-03.

Oferta

Oferta prezentowana na stronach sklepu internetowego www.warsztatywyobrazni.com.pl nie jest stanem magazynowym firmy, nie jest rwnie ofert handlow w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie s cenami brutto (zawieraj podatek VAT) podawanymi w polskich zotych. Ceny nie zawieraj kosztw przesyki. Z uwagi na charakter sprzedawanych przez nas towarw (wyroby artystyczne) zamieszczone w ofercie sklepu zdjcia, opisy i parametry niektrych towarw mog si nieznacznie rni od rzeczywistego wygldu produktw dostpnych w sprzeday. Dotyczy to w szczeglnoci kolorystyki proponowanych towarw.

Skadanie zamwienia

Czas realizacji zamwie wynosi 3-21 dni roboczych liczonych od daty potwierdzenia zamwienia do daty wysania zamwionego towaru do Klienta i rni si w zalenoci od stopnia skomplikowania wykonania zamwienia. O przewidywanym czasie wykonania zamwienia Klient informowany jest niezwocznie po zoeniu zamwienia. Zamwienia w sklepie internetowym "Warsztaty Wyobrani" dokona mona zarwno poprzez zarejestrowaniu konta lub poprzez dokonanie zamwienia jednorazowego bez zakadania konta. Naley poda nastpujce dane w celu wysania zamwienia: imi, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu. W przypadku, gdy dane Klienta bd niekompletne, Klient zostanie poinformowany o tym za porednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku braku moliwoci realizacji zamwienia lub jego czci kupujcy, ktry zoy zamwienie w systemie sprzeday internetowej, zostanie o tym niezwocznie poinformowany poczt elektroniczn, listownie lub telefonicznie. Dla zakupw paconych przelewem czas realizacji to liczba dni roboczych liczona od dnia wpynicia zapaty na konto sprzedajcego do dnia wysyki. Zamwienia z wysyk za granic mog by zrealizowane tylko po uprzednim uzgodnieniu z obsug sklepu internetowego.

Koszty wysyki

Przesyka w obrbie naszego kraju jest patna. Koszt transportu widoczny jest podczas dokonywania zakupw.

Patnoci

Patno za zamwienie jest moliwa: za pobraniem (przy odbiorze przesyki), przelewem zwykym (przedpata), gotwk przy odbiorze osobistym.

Przy wyborze formy patnoci "przelew", kwot nalenoci za zamwienie naley przela na konto:
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 64 2340 0009 1070 2600 0000 0039
"Warsztaty Wyobrani" Aleksandra Zapart
Os. Na Murawie 13/13
61-655 Pozna

W przypadku przedpaty (przelew zwyky) - przelew lub wpat na konto prosimy dokona po uprzednim potwierdzeniu szczegw zamwienia ze wzgldu na moliwe rnice w iloci dostpnych towarw w sklepie internetowym. Faktura za dokonany zakup zostaje wystawiona zgodnie z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym zamwienia lub przekazanymi za porednictwem poczty elektronicznej po dokonaniu zamwienia na adres e-mail: warsztaty@warsztatywyobrazni.com.pl.
 

Odstpienie od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient bdcy osob fizyczn, nie nabywajc towaru w celach zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, ma prawo odstpi od umowy w cigu 14 dni od dnia wydania towaru. Dotyczy to umw zawartych na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa.

2. Bieg terminu dla odstpienia od umowy co do zasady biegnie od chwili wydania Klientowi konsumentowi rzeczy przez osob dorczajc przesyk, z szczeglnymi postanowieniami zawartymi w art. 28 ustawy o prawach konsumenta.

3. Odstpienie od umowy przez Klientaonsumenta, w warunkach okrelonych powyej, dokonuje si poprzez zoenie stosowanego owiadczenia, ktre moe by zoone przy wykorzystaniu formularza stanowicego zacznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Dla zachowania terminu wypowiedzenia wystarczy wysanie owiadczenia przed upywem terminu za porednictwem poczty polskiej lub na adres e-mail:warsztaty@warsztatywyobrazni.com.pl.

4. W razie odstpienia od umowy umowa jest uwaana za niezawart. Zwrot zapaconej kwoty nastpuje na rachunek bankowy konsumenta, z ktrego nastpowaa patno, chyba e konsument wskae inny sposb zwrotu, ktry nie wie si dla niego z adnymi kosztami. Zwrot obejmuje rwnie koszty najtaszej wysyki oferowanej przez sklep, zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumentw. Zwrot rzeczy przez Klienta nastpuje nie pniej ni 14 dni od zoenia owiadczenia o odstpieniu od umowy. Klient ponosi tylko bezporednie koszty zwrotu rzeczy. Klient jest zobowizany do zabezpieczenia przesyki w taki sposb, aby odsyany towar nie uleg uszkodzeniu.

Reklamacje

1. Sprzedawca obowizany jest dostarczy towar bez wad. Z tytuu wad Sprzedawca ponosi wzgldem konsumentw Klientw odpowiedzialno z tytuu rkojmi, okrelon w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje z powyszych tytuw, w szczeglnoci zawiadomienia o wykrytej wadzie, naley skada pisemnie na adres Sprzedawcy.

3. W przypadku udzielenia gwarancji na zakupiony przez Pastwa produkt reklamacje naley skada pisemnie na adres Sprzedawcy.

4. W przypadku korzystania z rkojmi lub gwarancji, skadajc reklamacj prosimy o opisanie wystpujcej wady.

5. Sprzedawca ustosunkuje si do reklamacji Klienta niezwocznie, nie pniej ni w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zoenia.

6. W przypadku, gdy do odniesienia si przez sprzedawc do reklamacji lub do wykonania uprawnie Kklienta z tytuu rkojmi konieczne bdzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie o tym poinformowany i poproszony o dostarczenie produktu na koszt Ssprzedawcy na adres Ssprzedawcy. Jeeli jednak z jakichkolwiek przyczyn dostarczenie produktu byoby niemoliwe albo powodowaoby nadmierne trudnoci, klient Klient poproszony zostanie o udostpnienie, po uzgodnieniu terminu, produktu Ssprzedawcy w miejscu, w ktrym produkt si znajduje.

7. W przypadku gdy opakowanie, w ktrym dostarczano przesyk, nosi znamiona uszkodzenia lub prb otwierania, naley w obecnoci kuriera lub na poczcie sporzdzi protok szkody nie przyjmujc towaru. Po zwrocie towaru przez kuriera zostanie on zbadany i raz jeszcze wysany do Kklienta. W przypadku koniecznoci naprawy lub wykonania towaru na nowo Kklient zostanie o tym niezwocznie poinformowany.

8. W stosunku do nabywcw niebdcych konsumentami odpowiedzialno z tytuu rkojmi jest wyczona, zgodnie z art. 558 par. 1 kodeksu cywilnego.

Dane osobowe klienta

Wszelkie dane osobowe Klientw wykorzystywane s jedynie do celw realizacji zamwienia i nie bd w jakikolwiek inny sposb udostpniane lub wykorzystane. Klient wyraa zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych do wyej wymienionych celw.
 

Pozasdowe sposoby rozstrzygania sporw

Szczegowe informacje dotyczce moliwoci korzystania przez Kklienta bdcego konsumentem z pozasdowych procedur rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze dostpne s w siedzibach rzecznikw praw konsumenta oraz na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. Klient moe take zwrci si do:

a. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentw;
b. staego polubownego sdu konsumenckiego;
c. wojewdzkiego inspektora inspekcji handlowej.

Postanowienia kocowe

Ewentualne spory wynike w zwizku z realizacj transakcji w sklepie internetowym "Warsztaty Wyobrani" strony rozstrzyga bd za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia na drodze polubownej wszelkie spory wynike na tle niniejszego regulaminu bd rozstrzygane przez waciwy sd powszechny.

 

Wczeniej obowizujce wersje Regulaminu:

Regulamin obowizujcy do 24 grudnia 2014 r.

 

Regulamin
Copyright Warsztaty Wyobrani z Poznania, obrazy nowoczesne, obrazy akrylowe, oprawa obrazw i luster, malarstwo na zamwienie projekt strony www.artso.pl
© Warsztaty Wyobrani. Dostawa obrazw do kadego miejsca w Polsce: Pozna, Krakw, Wrocaw, Katowice, Warszawa, Gdask, d, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Toru
Tarnw, Rzeszw, Zamo, Leszno, Zielona Gra, Koszalin, Zabrze, Biaystok, Czstochowa, Opole, Radom, Kielce, Elblg, Gorzw, Bielsko-Biaa i inne.
Strona korzysta z plikw cookie w celu realizacji usug zgodnie z Polityk cookies. Moesz okreli dostpu do cookie w Twojej przegldarce.